Królowa Matylda z misją humanitarną w Mozambiku


W dniach 4 - 6 lutego, królowa Matylda udała się z misją humanitarną do Mozambiku jako obrońca celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Królowa wylądowała na międzynarodowym lotnisku w Maputo.Królowa spotkała się z lokalnymi społecznościami i zachęciła do inicjatyw i partnerstw, które mają rzeczywisty wpływ na codzienne życie ludności. Zwróciła szczególną uwagę na działania promujące wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet, zapobieganie przemocy wobec kobiet, wysokiej jakości edukację i zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.Królowa rozpoczęła wizytę od spotkania z Adriano Maleiane, Ministrem Finansów i Gospodarki oraz z Cidalią Chauque Oliveira, Minister do spraw Płci, Dzieci i Działania Społecznyh.Matylda udała się do Społecznościowej Szkoły Santo António da Malhangalene w Okręgu Kamaxakeni. Królowa spotkała się z wolontariuszami stowarzyszenia społeczno-kulturalnego "Horizonte Azul", odpowiedzialnym za wdrażanie Bezpiecznych Miast ONZ i bezpiecznych przestrzeni publicznych. Wolontariusze walczą z przemocą wobec kobiet i dziewcząt w rejonie Maputo.Następnie królowa udała się na Praia do Bilene, gdzie po raz pierwszy została zaproszona do kulturalnego momentu w Humula Beach Resort, gdzie zaoferowano jej dwie "capulany", tradycyjne rzeczy na ubrania. Później na cześć królowej wydano obiad w rezydencji Stelli da Graça Pinto Zeca, gubernator prowincji Gaza.Drugi dzień wizyty roboczej w Mozambiku rozpoczął się od wizyty projektu "Gaza wodna" w Gujá, projekcie wdrożonym przez ENABEL do odsalania wody. Projekt ten zapewnia wodę pitną poprzez odsalanie za pomocą energii słonecznej. Poprawia to bezpieczeństwo żywnościowe dla najbardziej narażonych grup ludności w prowincjach Gaza i Manica.
Matylda następnie udała się do Chinhacanine, gdzie kobiety uprawiają rolnictwo w grupie. Jest to część programu UNWOMEN, który zachęca kobiety do podejmowania decyzji we wszystkich dziedzinach i poprawy ich życia. Ten projekt jest finansowany przez belgijski rząd federalny.
Królowa udała się do Szpitala Powiatowego w Chókwè. Przyjęła projekt wspierany przez WHO i Ministerstwo Zdrowia, aby włączyć zdrowie psychiczne do opieki w szpitalach.Ten szpital jest częścią sieci 56 zakładów opieki zdrowotnej, w których leczone jest zdrowie psychiczne. W ciągu 5 lat projekt ten osiągnął ponad 2 miliony osób, a liczba konsultacji wzrosła o 87%.Matylda rozmawiała z ofiarami przemocy domowej i małżeństw dzieci. Ofiary te są wspierane przez Fundusz Kobiet ONZ i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych.Ostatniego dnia wizyty królowa spotkała się z Filipe Nyusi, prezydentem Republiki Mozambiku.


Królowa odwiedziła National Institute of Disaster Management w Maputo. Królowa została poinformowana o tym, w jaki sposób drony są wykorzystywane do mapowania w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i ułatwienia świadczenia pomocy w nagłych wypadkach.


Wykorzystanie tych dronów wynika w szczególności z finansowania belgijskiego rządu federalnego i Światowego Programu Żywnościowego ONZ.


Królowa Matylda odwiedziła Eduardo Mondlane University w Maputo. Królowa rozmawiała z uczniami o celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wygłosiła przemówienie:


Wasza Ekscelencja Panie Adriano Maleiane,
Wasze Ekscelencje,
Panie i Panowie,
Caros Estudantes,

Chciałabym podziękować Mozambikowi za jego gościnność. Mam przyjemność zająć się tą wyróżniającą się publicznością, działającą w charakterze rzecznika do spraw celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych zwanych SDG.

Sekretarz Generalny ONZ wyznaczył kilku rzeczników SDG do promowania tych celów. Cieszę się, że mogę podzielić się tą odpowiedzialnością między innymi z wybitną Mozambijką, Graça Machel.

17 SDGs stanowią część Agendy 2030, którą członkowie ONZ przyjęli jednogłośnie w 2015 roku. Jest to ambitny uniwersalny plan działań na rzecz eliminacji ubóstwa, zmniejszenia nierówności, budowy zrównoważonych społeczeństw i przywrócenia zdrowia naszej planecie.

Przy ograniczonych zasobach trudno jest dokonać wyboru między różnymi potrzebami lub między krótkoterminowymi potrzebami a długoterminową wizją. Najważniejszym przesłaniem SDG jest, aby nie było sprzeczności ani konkurencji między wzrostem gospodarczym a inwestycjami społecznymi i środowiskowymi. Wręcz przeciwnie, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych niedawno powiedział, że likwidacja ubóstwa do 2030 roku będzie wymagała dwucyfrowego wzrostu w Afryce i gwałtownego zmniejszenia nierówności.

Potrzebujemy jednak nowych sposobów spojrzenia na rozwój gospodarczy, nowe wzorce konsumpcji i okrężne wykorzystanie zasobów naturalnych. Podobnie potrzebujemy nowego zrozumienia pozytywnego wkładu inwestycji społecznych w gospodarkę.

Poza bezpośrednimi wyzwaniami, decydenci muszą pozostać niezłomni w konsekwentnym rozwijaniu długoterminowych strategii rozwoju. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wizjonerskiego przywództwa.

Nasz świat jest coraz bardziej połączony i współzależny. Agenda 2030 opiera się na solidarności. Solidarność między krajami i regionami, miastami i obszarami wiejskimi. Zakończenie ubóstwa i głodu oraz budowanie pokojowych i sprawiedliwych społeczeństw przyniesie korzyści nie tylko krajom bezpośrednio zainteresowanym, ale także zmniejszy ryzyko napięć lub ruchów ludności, co może mieć szersze konsekwencje. Walka ze zmianami klimatycznymi, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, przyniesie korzyści całej planecie. Niewykonanie tego będzie miało dramatyczne konsekwencje, nawet w krajach, które przyczyniły się bardzo niewiele do globalnego ocieplenia, takich jak Mozambik. To samo dotyczy przywrócenia zdrowia oceanów i ograniczenia utraty różnorodności biologicznej. Jest to szczególnie ważne w Mozambiku, z jego 2500 km wybrzeża.

Jeśli chcemy osiągnąć te cele do 2030 roku, musimy przyspieszyć i zintensyfikować nasze wysiłki.

Oczywiście rządy mają do odegrania ważną rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Miałam ciekawą rozmowę na ten temat z waszym prezydentem. Teraz jestem bardziej świadoma ogromu tego zadania. Na przykład Agenda 2030 słusznie wskazała na potrzebę wykorzystania zaktualizowanych danych ilościowych i jakościowych do pomiaru postępu i luk, tak aby nikt nie został pozostawiony. Nawet proste tworzenie i gromadzenie danych wymaga ogromnych wysiłków.

Ale Agenda 2030 wymaga również, aby obywatele, społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie, naukowcy, organizacje filantropijne i sektor prywatny współpracowały ze sobą, aby osiągnąć te cele. Własność i uczestnictwo są kluczowe. Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby podnieść świadomość znaczenia celów zrównoważonego rozwoju.

Panie i Panowie,
Drodzy studenci,

Dlatego bardzo się cieszę, że mogę dziś zwrócić się do was tutaj, na Eduardo Mondlane University - szczególnie do młodych ludzi. Jesteście bowiem liderami przyszłości. Jesteście połączeni i jesteście otwarci na zmiany. Ustaw SDGs jako swoje cele. Miliony innych ludzi - młodych i nie tak młodych - podzielają twoje obawy o lepszy świat. Dzięki nowym technologiom komunikacja jest prosta. Informacje mogą być łatwo udostępniane. Uniwersytety takie jak ten mogą stać się aktywnymi partnerami w promowaniu celów zrównoważonego rozwoju. Co więcej, możesz wnieść duży wkład w rozwój nowych pomysłów na temat celów. Przedsiębiorcy i inne podmioty opiniotwórcze mogą zrobić to samo, wykorzystując własne kanały informacji i sieci.

Aby młodzi ludzie mogli spełnić swoje aspiracje i stać się aktywnymi obywatelami, niezbędna jest dobra edukacja. Wiemy, że osiągnięto ogromny postęp na całym świecie w zakresie rekrutacji szkolnej, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, na poziomie szkoły podstawowej.

Ale wiemy również, że postępy były wolniejsze, w szczególności w przypadku dziewcząt, na poziomie szkoły średniej. Liczby nie są jednak wystarczające. W szybko zmieniającym się świecie zbyt wiele systemów edukacji nie realizuje swoich obietnic. Zbyt często młodzi ludzie opuszczają szkołę bez podstawowych umiejętności.

Lub bez umiejętności, które pomogłyby im znaleźć godne miejsca pracy i prowadzić produktywne i twórcze życie. Aby odwrócić tę sytuację, musimy zainwestować więcej w edukację, abyśmy nie pozostawili nikogo w tyle. W szczególności musimy więcej inwestować w podnoszenie jakości nauczycieli. Muszą być zmotywowani, odpowiedzialni i dobrze wyszkoleni. Muszą także być rozpoznawani i wspierani w swoich wysiłkach. Jednocześnie rozwijają się nowe formy pracy. Miejsca pracy jutra nie będą dzisiejszymi miejscami pracy. Szkoły muszą przygotować uczniów do tych nowych wyzwań. Muszą nauczyć ich umiejętności, które będą im potrzebne do znalezienia zatrudnienia.

Mając to na uwadze, Bank Światowy opracował Indeks Kapitału Ludzkiego dla każdego kraju. Wskaźniki te przyczyniły się do podniesienia świadomości potrzeby inwestowania w kapitał ludzki. Innymi słowy, inwestowanie w edukację zdrowotną i jakościową. Z przyjemnością zauważyłam, że w 2017 roku wskaźnik kapitału ludzkiego dla Mozambiku był wyższy niż oczekiwano ze względu na poziom dochodów.

Ale dzieci nie mogą prawidłowo korzystać ze szkoły, jeśli nie są zdrowe. Konieczne jest zapobieganie niedożywieniu i zahamowaniu wzrostu. Musimy zapewnić zrównoważone odżywianie i właściwy dostęp do opieki zdrowotnej.

Podobnie ważne jest, aby szkoły, nauczyciele i rodziny zachęcały dziewczęta do pozostawania w szkole ponad poziom podstawowy. Powinny mieć możliwość samodzielnego wyboru tego, co chcą osiągnąć w przyszłości, bez względu na to, czy chcą być rolniczkami, biologami czy informatyczkami. Zbyt często dziewczęce sny są przerywane, ponieważ ich rodzice potrzebują ich w domu lub dlatego, że weźmie ślub zbyt wcześnie.

Wiele szkół nadal odmawia przyjęcia obecności dziewcząt w ciąży w klasie. Jednak wiemy, że wykształcone matki rodzą i wychowują zdrowsze dzieci. Poślą także swoich synów i córki do szkoły.

Kolejnym problemem, który musimy zakończyć, jest dyskryminacja i przemoc wobec kobiet i dziewcząt. W obszarach konfliktów zbrojnych lub w środowiskach deprywacji taka przemoc jest często ekstremalna.

Niedawno spotkałem doktora Mukwege, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za swoją pracę z kobietami ofiarami przemocy seksualnej we Wschodnim Kongo. Te kobiety mają obrażenia fizyczne, ale ich psychiczne rany i trauma są również ogromne. W każdym kraju, w każdej części świata, w każdej klasie społecznej kobiety doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Czasem są nawet zabijane. Często przez partnera krajowego. Przymusowe małżeństwo lub małżeństwo nieletnich dziewcząt jest także formą przemocy.

Konsekwencje przymusowego małżeństwa i wczesnego macierzyństwa dla samopoczucia kobiet są powoli rozumiane.

Wczoraj miałam okazję poznać kilka silnych kobiet i dziewcząt, ofiar przemocy. Byłam pod wrażeniem ich odporności i woli walki o swoje nadzieje i marzenia. Dziewczęta, ale także chłopcy muszą być wykształceni, aby szanować wzajemną integralność fizyczną i psychiczną oraz swoje prawo do podejmowania własnych decyzji. Musimy zwiększyć zaufanie dziewcząt do ich własnych możliwości.

Rozumiem, że Mozambik ma obecnie dużą liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jednak niewiele krajów osiągnęło rzeczywistą parytet. Ciągła dyskryminacja kobiet, czy to w społeczeństwie, w polityce, czy w formalnym zatrudnieniu, powoduje ogromne straty. Strata pod względem PKB, ale także pod względem możliwości i sprzyjania zmianom, a tym samym osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Musimy zwrócić szczególną uwagę na prawa kobiet i ich potrzeby, w zakresie zdrowia, edukacji i zatrudnienia. Musimy zapewnić im widoczność i wsparcie.

Społeczność międzynarodowa od dziesięcioleci promuje poprawę zdrowia dla wszystkich. Bez wątpienia osiągnięto postęp w zakresie umieralności matek i niemowląt. Jednak niebezpieczna woda pitna i niebezpieczne warunki sanitarne nadal w dużym stopniu przyczyniają się do globalnej śmiertelności.

Chciałabym również podkreślić moją szczególną troskę o zdrowie psychiczne. Problemy psychiczne dotykają blisko 500 milionów ludzi na świecie. Mogą być bardzo różne od jednej osoby do drugiej i od jednego społeczeństwa do drugiego. Jedno jest pewne, prawie wszędzie, wciąż istnieje silne piętno związane z zaburzeniami psychicznymi i, w wielu przypadkach, problemy psychiczne nie są traktowane poważnie. Sprawia to, że ludzie, którzy doświadczają trudności psychologicznych, jeszcze bardziej się niepokoją. Ponadto często uniemożliwia im uzyskanie pomocy i, w razie potrzeby, leczenia. To naprawdę nie powinno się zdarzyć.

Tak więc, chcę zachęcić was wszystkich do poważnego potraktowania zaburzeń psychicznych. Dobre zdrowie psychiczne jest częścią dobrego ogólnego stanu zdrowia.

Kończąc, chciałabym ponownie podkreślić znaczenie współzależności celów zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę osiągnięcia postępu we wszystkich celach. Jak próbowałam zilustrować, trudno będzie wyeliminować głód i ubóstwo bez postępu w dziedzinie rolnictwa, zdrowia i tworzenia miejsc pracy. Skomplikowane będzie zmniejszanie nierówności bez trwałego i zrównoważonego wzrostu, edukacji, poprawy zdrowia i równości płci. Postęp gospodarczy i społeczny będzie znacznie trudniejszy do utrzymania, jeśli wzrosną temperatury i zasoby naturalne się zmniejszą. Działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju muszą uwzględniać wszystkie te wymiary.

Cieszę się, że mogłam podzielić się z wami niektórymi z moich pomysłów. Teraz chciałabym rzucić wyzwanie, abyście mogli wykorzystać każdą okazję do wspólnej pracy nad tym ambitnym programem rozwoju na przyszłość. Twojej przyszłości.


Na zaproszenie Isaury Nyusi, pierwszej damy Republiki Mozambiku, królowa wzięła udział w lunchu na temat celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Wizytę roboczą zakończyła wizyta w jednostce Centrum Zdrowia Hafel Jafar w Marracuene. Ta jednostka, w wyniku projektu łączącego UNICEF, WHO i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, zapewnia opiekę profilaktyczną i leczniczą przy bardzo niskich kosztach dla półmiejskiej populacji 23 000 osób.

2 komentarze:

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.